Onderwerpen waar we ons op dit moment mee bezig houden zijn:

Wiskunde C en de nieuwe examenprogramma’s

In de werkgroep havo/vwo realiseren we ons dat de nieuwe examenprogramma’s wiskunde A en C op het vwo grote gevolgen hebben voor de lesgroepen wiskunde A en C vanaf klas 5. De overlap tussen de nieuwe programma’s wiskunde A en C is immers veel kleiner dan in de oude examenprogramma’s. Bovendien is het nieuwe programma C niet gemaakt voor de traditioneel zwakkere leerlingen, terwijl het vermoeden bestaat dat deze leerlingen voor C zullen kiezen. Omdat het aantal leerlingen dat wiskunde C kiest, vaak niet voldoende zal zijn om een aparte lesgroep te formeren, zullen scholen naar creatieve oplossingen moeten zoeken voor een betaalbare inroostering.

Binnen de werkgroep zijn we bezig uit te zoeken welke opties er zijn om leerlingen wiskunde C goed te bedienen, de docent(en) niet extra te belasten en ook de kosten te beheersen. We hebben al veel suggesties gehoord en het is de bedoeling diverse oplossingen naast elkaar te zetten, compleet met voordelen en nadelen. Met behulp van deze informatie kunnen docenten en schoolleiding vervolgens in overleg gaan om de meest geschikte manier te vinden om in hun school de lessen voor wiskunde C leerlingen vorm te geven. Wordt dus vervolgd.

Publicatie: Wiskunde C in het nieuwe programma (januari 2016)

Rerekentoets 3F/3S

We hebben in een brief aan het bestuur onze mening over de rekentoets en onze visie over rekenbeleid op school bekend gemaakt.

Grafische Rekenmachine

De havo-vwo-werkgroep van de NVvW heeft begrepen dat er stemmen opgaan om de grafische rekenmachine bij het centraal examen wiskunde af te schaffen. Dat gaat gebeuren bij natuurkunde en scheikunde. De werkgroep is van mening dat de GR een onmisbaar hulpmiddel is om wiskunde op eigentijdse wijze didactisch verantwoord aan te leren. Sinds de invoering van de GR is daarvan veel werk gemaakt, in ontwikkelde wiskundedidactiek, in de leerboeken en bij het nieuw ontwikkelde wiskundeprogramma dat in 2015 start. Met het afschaffen van de GR zetten we de digitale klok 20 jaar terug. Daarom doet de werkgroep een dringend op het bestuur van de vereniging zo breed mogelijk duidelijk te maken dat afschaffen van de GR geen optie is.

Lesson study

Kleine didactiek

Regelmatig verschijnen er stukjes in Euclides over inspirerende en uitdagende didactiek in de les. We wisselen met elkaar van gedachten over wiskundige denkactiviteiten. Daarbij wordt ook het nieuwe Handboek van de Wiskundedidactiek als uitgangspunt gebruikt.