Naar aanleiding van het besluit van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 4 november 2006 te Nieuwegein is de vereniging is per 1 augustus 2007 lid geworden van de Federatie Onderwijsbonden, inmiddels omgedoopt tot Federatie van Onderwijsvakorganisaties FvOv.

De contributie van de NVvW kan nu worden aangemerkt als vakbondscontributie. Wij maken u erop attent, dat u, als u op een school werkzaam bent, de mogelijkheid heeft om de contributie te verrekenen met het brutoloon (geen inhouding loonheffing) via uw werkgever indien:

  • de betaling door uzelf verricht wordt
  • en u onder de werkingssfeer van een der cao’s vo, bve of hbo valt.

Uw voordeel?

Indien u de contributie van € 87,50 betaalt en voor u het maximum belastingtarief geldt kan u dit € 45 korting opleveren. Uiteraard valt niet iedereen (was het maar waar!) in dit maximumtarief, maar deze regeling levert toch voor ieder werkzaam lid een voordeel van minimaal zo’n 35% op.

Wat moet u doen?

Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dient u een aanvraagformulier vergezeld van een betalingsbewijs van uw contributie jaarlijks voor 1 november bij uw werkgever in te leveren via de schooladministratie. Op het bankafschrift kunt u uiteraard alle niet relevante gegevens, zoals overige betalingen en saldi, weglakken. De werkgever zorgt vervolgens voor een juiste verwerking van de door u verstrekte gegevens.

Het aanvraagformulier kan door ingelogde leden gedownload worden.

Waarmee verrekenen?

Op het aanvraagformulier kunt u aangegeven welke bruto salariscomponenten u wilt gebruiken voor de verrekening van de vakbondscontributie.

Een verklaring van de vakbond?

Doordat er bij de NVvW verschillen in contributie bestaan (studentleden, gepensioneerden, leden zonder euclides, bijdrage WwF) en in sommige gevallen de werkgever het lidmaatschap betaalt, is het op dit moment niet mogelijk alle leden geautomatiseerd een betalingsbewijs toe te zenden. Vandaar dat is gekozen voor een betalingsbewijs aan de hand van uw bankafschrift. Mocht u onverhoopt niet meer in het bezit zijn van het betreffende bankafschrift dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de NVvW.

Meer leden!

Door deze regeling vervalt het argument dat een lidmaatschap van NVvW duur zou zijn. Trek daarom uw collega’s over de streep om lid te worden van de NVvW!

Formulier

Ingelogde leden kunnen het aanvraagformulier downloaden