Door het aannemen van een aantal moties over de toekomst van het rekenonderwijs/de rekentoets heeft de Tweede Kamer op 5 februari 2019 een streep gezet door de huidige centrale rekentoets. De regering is verzocht zo spoedig mogelijk het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren op te volgen.
De kern van dit voorstel, uitgewerkt in de nota ‘Een nieuw perspectief voor rekenen in het VO’, is dat rekenen in de onderbouw havo/vwo wordt geïntegreerd in wiskunde en in de bovenbouw wordt onderhouden en getoetst als onderdeel van wiskunde. Voor het vmbo is het voorstel dat twee wiskundevakken worden ingevoerd, met rekenen daarin verwerkt. In het voorstel is het basisvak dan verplicht tot en met klas 4 en omvat de basisstof. In het voorstel is het verdiepende vak voor leerlingen die meer kunnen en willen. Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer een en ander is uitgewerkt.

Op dit moment zijn er ook leerlingen die geen wiskunde als examenvak volgen (havo-leerlingen met CM-profiel en een deel van de vmbo-gl/tl, -kb en –bb leerlingen).
Voor het vergroten van het succes in het vervolgonderwijs is het voor alle leerlingen belangrijk voldoende rekenvaardig te zijn.

Oproep van VO-raad, NvVW, PReVO
Veel scholen geven op een goede wijze aandacht aan onderwijs in rekenen en vinden het vanzelfsprekend dat te blijven doen.
De VO-raad, de NVvW en PReVO waarderen dat en doen een oproep aan alle scholen, schoolleiders en docenten om blijvend aandacht te besteden aan rekenonderwijs.
Ook in de periode dat plannen worden uitgewerkt. Dit is in het belang van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, of wiskunde als examenvak hebben of niet.
Specifiek voor de VMBO-leerlingen (zonder wiskunde nu) kan op regionaal niveau met het mbo-veld naar passende acties worden gekeken om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

Tegelijk doen we een dringende oproep aan OCW om scholen tijdig te informeren over hoe de uitwerking van de plannen vordert.