1. Effectief wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende leerlingen
Anja Knuver en Henk Hof

In het schooljaar 2017-2018 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar rekenwiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen in po, vo en so. Aanleiding voor dit thematische onderzoek was de daling van het aandeel hoog en excellent presterende leerlingen in Nederland. Het hoofddoel van het onderzoek was om na te gaan wat effectief onderwijs is voor deze leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde. Daarnaast hebben we gezocht naar scholen die de betreffende leerlingen op een effectieve manier bedienen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het huidige wiskundeonderwijs (potentieel) hoogpresterende leerlingen onvoldoende uitdaagt om op een hoger niveau te komen. De onderzochte, volgens de literatuur effectieve kenmerken zijn slechts beperkt en nergens structureel aangetroffen in de 18 derde klassen havo en vwo die we onderzocht hebben. We presenteren het onderzoek en gaan graag in discussie over deze problematiek.

2. Versterken van statistiek bij wiskunde
Corine Baggerman-van der Hoek

Statistiek verdient een plek in ons wiskunde onderwijs! Om hier meer aandacht aan te geven hebben wij op school een doorlopende leerlijn statistiek opgezet in zowel de onderbouw als in de bovenbouw. Deze leerlijn is vakoverstijgend en gekoppeld aan het thema ‘mediawijsheid’. Een thema waar elke leerling dagelijks mee te maken heeft. Door dit onderwerp te integreren in de wiskundelessen wordt het leren ook betekenisvol. De vorm waarin we dit aanbieden is deels leerboek vervangend. De leerlingen gebruiken een grote dataset met informatie van leerlingen, ouders en docenten. Met meer aandacht voor het onderwerp statistiek en onderzoekend leren bij wiskunde hopen we beter aan te kunnen sluiten bij het vervolgonderwijs. Als je benieuwd bent hoe we dit hebben aangepakt dan ben je van harte welkom bij deze workshop!

3. Giraf
Marijke Hassefras-Zuidbroek en Desiree van den Bogaart

In deze workshop kun je kennismaken met de eerste uitgave van een nieuwe reeks publicaties van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren in samenwerking met Epsilon Uitgaven: de Giraf-reeks. De eerste uitgave is een kaartspel over de meetschalen uit de beschrijvende statistiek. Er zijn drie niveaus waarop het spel gespeeld kan worden. Het spel kan door individuele leerlingen worden gespeeld en ook in groepjes. Het spel kan worden uitgebreid door eigen kaartjes/vragen toe te voegen. Wie legt de kaartjes foutloos op de juiste plek?
De Giraf-reeks is bedoeld voor leerlingen en docenten vmbo en onderbouw havo/vwo. Heb je zelf ideeën voor een wiskundige publicatie voor deze doelgroep? Kom dan ook naar deze workshop en denk met ons mee over mogelijke toekomstige uitgaven.

4. Computationeel denken in het wiskundeonderwijs
Sylvia van Borkulo

Computationeel denken staat in grote belangstelling in het onderwijs. Ook in de wiskundeles lijken mogelijkheden om de principes van de informatica toe te passen in het oplossen van wiskundige problemen. In deze presentatie vertel ik over ons onderzoek ‘Computationeel denken en wiskundig denken: digitale geletterdheid in wiskundecurricula’ en komt u meer te weten over de onderzoeksontwikkelingen op het gebied van dit grensvlak. Het tweede deel van de presentatie heeft meer een werkgroepkarakter. Door middel van vragen en voorbeelden krijgt u de gelegenheid om zelf na te denken over hoe u computationeel denken in uw eigen les zou kunnen integreren.

5. Tenminste tien verleidelijke afleidingstechnieken
Rogier Bos

Bij introductie van de afgeleide van een functie met behulp van beschikbare wiskundige middelen is de leerling vaak eerder afgeleid dan de functie. Geen leerling die geniet van de onbegrepen limiet. Waarom afglijden bij het afleiden tot het moffelen onder het tapijt. Beter wordt tijd gewijd aan een methode die limieten vermijdt: in deze workshop maar liefst tien verleidelijke, verblijdende, limiet vermijdende, afleidingen van afgeleiden.

6. Sublieme symmetrie
Marjan Botke, Rob van Oord, Jeroen Spandaw

We bekijken in deze workshop hoe je vanuit (de bekende) regelmatige veelvlakken nieuwe veelvlakken kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld de middens van de ribben of de middelpunten van de zijvlakken als hoekpunten nemen van zo’n nieuw veelvlak. Een formule van Euler helpt om grip te krijgen op dualiteit en op de symmetrieën van de nieuwe veelvlakken. We combineren daarbij theoretisch denkwerk met werken met concrete materialen.

7. Aansluiting vo-hbo
Gertjan Breevaart, Christa Ros en Wim Caspers

In het samenwerkingsverband “Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo” werkt de Hogeschool Rotterdam samen met een groot aantal middelbare scholen in de regio. In de werkgroep “Vakinhoudelijk aansluiting rekenen/wiskunde” hebben docenten van hbo en vo de afgelopen tijd gewerkt aan een publicatie bedoeld voor leerlingen en docenten van de havo waarin de aansluiting met de technische opleidingen van de Hogeschool Rotterdam wordt beschreven. Van elke opleiding is terug te vinden welke wiskunde van de havo belangrijk is, wat de rol van wiskunde binnen de opleiding is en hoe groot die rol is. Studenten komen aan het woord en voorbeeldopgaven illustreren wat leerlingen kunnen verwachten. In deze workshop is aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de publicatie, het belang ervan en veel voorbeelden van vervolgwiskunde. Bovendien wordt een beeld geschetst van hoe het de studenten vergaat in het eerste jaar op het gebied van wiskunde bij technische opleidingen in het hbo. 

8. Lessen uit het Engelse wiskundeonderwijs
Femke van den Berg – Douma

Hoe wordt er in Engeland wiskunde lesgegeven? Wat voor overeenkomsten en verschillen zijn er in de manier van lesgeven, maar ook bijvoorbeeld in de lesmaterialen die worden gebruikt en de manier van toetsen? En vooral: wat kunnen wij hiervan leren en in hoeverre kunnen we dit gebruiken voor onze eigen (Engelstalige) lessen? Dit zijn vragen waar ik een antwoord op zoek tijdens een studiereis naar Engeland in oktober (georganiseerd door Nuffic). Tijdens de workshop wil ik mijn ervaringen van deze reis en mijn opgedane kennis delen, en deelnemers ideeën laten uitwisselen over internationale inspiratiebronnen voor hun eigen lessen.
De doelgroep voor deze workshop is met name docenten in het tweetalig onderwijs, maar uiteraard is iedereen welkom.

9. Modelleren in de wiskundeles
Swier Garst en Ruud Stolwijk

In de praktijk wordt wiskunde heel veel gebruikt om praktische problemen op te lossen. Dit aspect van de wiskunde komt in het onderwijs helaas maar nauwelijks aan de orde… voor veel te veel leerlingen is en blijft wiskunde een kwestie van “sommen maken”. En dat terwijl modelleren juist bij uitstek een hele mooie manier om met de toepasbaarheid van de wiskunde in aanraking te komen. In deze workshop geven we in ieder geval twee voorbeelden uit de praktijk en gaan we in op mogelijkheden om modelleren in uw wiskundeles aandacht te geven. Een van de voorbeelden is afkomstig van een vraag van een bedrijf aan de NVvW waarbij de NVvW dit bedrijf heeft kunnen helpen.

10. Statistiek van vo naar hbo
Tanja Groenendaal en Heleen van der Ree

Bij de vernieuwing van de examenprogramma’s wiskunde A voor havo en vwo is vooral voor het onderdeel statistiek veel veranderd. De aanpassingen hadden onder meer tot doel om het statistiek onderwijs op het vo beter te laten aansluiten op het hbo en wo. In deze workshop gaat u zelf aan de slag met een aantal voorbeelden uit het hbo-onderwijs op gebied van statistiek. Voor deze workshop is het handig als u een laptop bij zich heeft.

11. Spelenderwijs wiskunde leren
Erik van Haren

Leerlingen en ouders zien wiskunde vaak als een vak dat bestaat uit het memoriseren en nadoen van onsamenhangende technische handelingen. Veel leerlingen zijn niet gemotiveerd voor wiskunde en verlaten de school met het idee dat wiskunde te ingewikkeld is om te leren en alleen nodig is als je wetenschapper wordt. Ik wil in deze workshop met z’n allen bekijken hoe we een vernieuwde kijk en een beter begrijpbare manier van uitleggen onze leerlingen kunnen raken met de schoonheid en kracht van wiskunde. Daarbij zoeken we naar manieren om leerlingen uit te nodigen tot wiskundig denken, ruimte voor twijfel, begrip, verbeeldingen, waarnemen, ontkenning en overtuiging. Een proces dat nodig is voor eenieder om zelfverzekerd en krachtig door het leven te gaan en hierdoor te geloven in eigen kunnen. Tijdens de workshop zoeken we aan de hand van praktische voorbeelden naar inspiratie om ‘wiskundig denken’ en het ontwikkelingsproces voor leerlingen in de lespraktijk te implementeren.

12. Muqarnas in de wiskundeles
Henk Hietbrink en Rogier Bos

In islamitische moskeeën zie je vaak abstracte versieringen in een samenspel van regelmaat en variatie. Muqarnas zijn decoratieve elementen die bijvoorbeeld de ruimte boven de ingang van een portaal vullen. Het lijkt erop alsof een grote nis gevuld is met allemaal kleine nisjes. Voor de ambachtsman is het een technische uitdaging om binnen de beschikbare ruimte met een beperkt aantal gestandaardiseerde bouwelementen nieuwe creaties te ontwerpen. De vormentaal is een fraaie toepassing van wiskunde en leent zich goed voor een alternatieve les in de klas. In de workshop ontdek je hoe je leerlingen kunt laten werken met patronen, hoe ze met een beperkte set basisfiguren complexe architectuur kunnen opbouwen met 3D geprinte elementen.

14. Wiskunde en kunst
Jacques Jansen en Henk Rozenhart

Allegorie van de Geometrie, van de Rekenkunde, van de Architectuur enz. Wat valt er op zo’n schilderij allemaal te ontdekken? Zijn er meer van die schilderijen? Wat kun je in de klas daarmee doen? Wat valt er te onderzoeken? Welke vragen kun je daarbij stellen? Mogelijkheden voor een profielwerkstuk?


15. Omgaan met diversiteit in de wiskundeles 
Vincent Jonker

Verschillen tussen leerlingen zijn groot en leveren de uitdaging om de lessen zo vorm te geven dat iedere leerling zich betrokken voelt, een bijdrage kan leveren en enthousiast wordt voor wiskunde. Een manier om dit te realiseren is met lesactiviteiten die gebaseerd zijn op drie onderwijsbenaderingen:
(i) onderzoekend leren,
(ii) het gebruik van contexten die voor hen betekenisvol zijn, en
(iii) het rekening houden met culturele verschillen.
In deze workshop wordt gewerkt met voorbeelden uit het Europese project MaSDiV
Zie hier de concrete lesvoorbeelden bij dit project.

16. De techniek van het differentiëren
Martin Kindt

Differentiaalrekening, of hoe je het ook wilt noemen , is hèt schoolvoorbeeld van een efficiënte wiskundige techniek. Leibniz, de man die droomde van computers, introduceerde haar in 1684 als een ‘opmerkelijke rekenwijze voor optimaliserings- en raaklijnproblemen die niet belemmerd wordt door gebroken of irrationele grootheden’. Evenals zijn volgelingen van het eerste uur (de broers Bernoulli) rekende hij met oneindig kleine grootheden zonder al te veel gewetensbezwaren.
De differentiaalrekening, zoals die sinds 1958 is doorgedrongen tot ons curriculum van het voortgezet onderwijs is beïnvloed door latere ontwikkelingen en heeft daardoor een ander gezicht dan het eerste leerboek van de analyse uit 1696 – geschreven door de markies de l’Hôpital – laat zien. In mijn presentatie wil ik verschillende didactische mogelijkheden bij het aanbrengen van de techniek van het differentiëren bespreken. En … misschien zou het geen kwaad kunnen als we op school wat meer zouden doen met de oorspronkelijke ideeën van Leibniz cs.

17. Techniek in de wiskundeles
Menno Lagerwey

Ben u geïnteresseerd in technologie? En bent u op zoek naar manieren om dit in te zetten in uw lessen? Kom dan naar onze workshop, waarin we u demonstreren hoe ook u de nieuwste educatieve technologie kunt inzetten om de lessen nóg leuker en leerzamer te maken. Tijdens de workshop komen onder andere robotica, 3D printen en scannen, VR en AR aan bod.

18. Het toetsen van technieken en vaardigheden
Ger Limpens en Melanie Steentjes

In deze workshop geven we een inkijkje in de werkwijze waarop bij de constructie van verschillende examens wiskunde (vmbo/havo/vwo) aandacht wordt gegeven aan de mate waarin een beroep op basale wiskundige technieken en op hogere orde vaardigheden in de examens aanwezig zijn. We zullen eerst de uitgangspunten aan de hand van toetsmatrijzen bespreken en vervolgens een of meer recente examens gezamenlijk classificeren, uitgaande van deze uitgangspunten. Alle materiaal wordt ter plekke uitgereikt.

19. Prijs voor het beste vakdidactische ontwerp
Genomineerden: Driestar: Johan Leurgans, Fontys: Ayse Yildirim en HvA: Sylvia de Rochemont

Met ingang van 2017 reikt de NVvW een prijs uit voor het beste vakdidactische wiskundige ontwerp. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding wiskunde die individueel of samen een vakdidactisch wiskundig ontwerp hebben gemaakt in het kader van een opdracht van hun opleiding in het schooljaar 2018/2019 mogen mee doen.
Het doel is om docenten te inspireren tot het uitvoeren, uitwisselen en produceren van vakdidactische wiskunde ontwerpen. Het uitwisselen gebeurt via een workshop op de deze studiedag en op de site van de NVvW.
Het vakdidactische ontwerp moet gemaakt zijn op basis van een wiskundig onderwerp. Het kan niet zo zijn dat de ontworpen les uitgevoerd kan worden in een niet-wiskunde les. De ontworpen les hoeft niet uitgevoerd te zijn, maar moet wel direct uitvoerbaar zijn door een collega-docent op een school voor Voortgezet Onderwijs.
De ontworpen les bevat een verantwoording van de gemaakte keuzes door de student, die niet noodzakelijk gebaseerd hoeft te zijn op wetenschappelijk didactisch onderzoek.
In deze workshop worden de beste inzendingen getoond.

20. Geef voorrang op de zebra!
Rob van Oord

Heb je ook het gevoel dat je met de Praktische Opdracht wat anders zou willen dan een paar extra paragrafen uit het boek?  Zou je je leerlingen graag een uitdagende opdracht geven? In deze workshop wil ik mijn ervaring delen met het inzetten van boekjes uit de zebrareeks (er zijn er al meer dan 60!) voor wiskunde A, B, C en D. Hierbij komt aan de orde hoe je ze kunt gebruiken zonder dat je eerst alle boekjes zelf moet doorwerken. Leerlingen willen zelf graag iets onderzoeken wat ze interessant vinden. Ze kunnen zo laten zien dat ze meer kunnen dan je denkt.

21. Diagnostische vragen in de wiskundeles
Jörgen van Remootere

Een goede diagnostische vraag stellen tijdens je les geeft snel en veel informatie over wat je leerlingen begrijpen van de lesstof. Belangrijker nog is dat je de meest voorkomende misconcepties snel zichtbaar kunt krijgen zodat je die op tijd kunt wegnemen.  Dit blijkt ook uit het boek ‘How I wish I’d taught math’ (‘Volgens Barton’ in het Nederlands). 
Wat blijkt alleen: een goede diagnostische vraag maken is nog niet zo makkelijk. Na een korte intro over waar een goede diagnostische vraag aan moet voldoen, gaan we met elkaar aan de slag om diagnostische vragen te maken die je de week erna kunt inzetten in je les. Gebleken is namelijk dat het met elkaar hier over hebben jezelf ook een beter beeld geeft over hoe leerlingen leren. Deze workshop is geschikt voor alle docenten.

22. Onderzoekend wiskunde leren – hoe regisseer je dat? 
Margot Rijnierse

Hoe introduceer je het begrip helling? Hoe kan je leerlingen het nut van ontbinden in factoren laten ervaren? Als iedereen een puzzelstuk twee keer zo groot maakt, klopt de vergrootte puzzel dan ook? Als je een roddel doorvertelt, hoelang duurt het dan voor iedereen op de hoogte is? Hoe kan je leerlingen gevoel laten krijgen voor een onderwerp op een manier die voor alle leerlingen te doen is?
We hebben in het MERIA project technieken voor onderzoekend leren geoefend en waren enthousiast. In de workshop komen een aantal voorbeelden aan de orde die je in de klas zo uit kunt voeren.

25. GeoGebra – atelier
Kees Temme

GeoGebra is breed inzetbaar in de wiskundelessen, van didactisch hulpmiddel om concepten te verduidelijken tot gereedschap om leerlingen eigen onderzoek te laten doen.
In deze workshop krijg je hulp bij het zelf maken van GeoGebra-applets . Geschikt voor elke leerjaar en op elk niveau. Neem een laptop mee! Je gaat naar huis met materiaal dat je de komende week in je lessen kunt gebruiken.
Het doel van de workshop is om de GeoGebra-vaardigheden van de deelnemers te vergroten.

26. Mindset en wiskunde; wat is de rol van de docent?
Marloes van Hoeve

Tijdens deze workshop gaan we onderzoeken hoe je de wiskundige mindset (fixed of growth volgens de definitie van Dweck) van de leerlingen kunt beïnvloeden. We bespreken ervaringen uit mijn PostdocVO-onderzoek met vier interventies die bedoeld zijn om leerlingen in een growth mindset te krijgen. Het zijn relatief eenvoudige wijzigingen in de les die makkelijk uitgevoerd kunnen worden en onder andere gebaseerd zijn op onderzoek van Dweck, Boaler en Yeason. De impact van deze interventies kan worden vergroot als de docent ook zijn eigen mindset, haar eigen houding ten opzichte van leren, onderzoekt. Belangrijk daarbij is dat het hebben van een growth mindset geen doel op zich is, iedereen heeft beide mindsets, en dat het onze uitdaging is om te onderzoeken hoe we als docenten met onze fixed mindset omgaan. Als we op deze manier naar onze lessen kijken kunnen we allemaal, docenten en leerlingen, steeds meer bewegen in de richting van een growth mindset.

27. Handen uit je mouwen! Wiskundige vouwtechnieken als aanvulling op het curriculum
Jacoliene van Wijk

Wiskundig vouwen (of origami) is bekend door de trisectie van een hoek, of het vouwen van ruimtelijke veelvlakken. Minder bekend is dat je ook lineaire en exponentiele functies kunt “vouwen”. Activiteiten die je met de onderbouw én met 5 havo wiskunde A kunt doen. Dit schooljaar heeft de Gooise Scholen Federatie tijd beschikbaar gesteld voor het maken van een “toolkit voor wiskundig vouwen”, waarin kant- en klare lesbrieven zitten voor wiskundig vouwen, die aansluiten op het huidige curriculum. In deze workshop worden ideeën voor de toolkit gedeeld (en gevouwen!) en wordt verder nagedacht over wiskundige vouw-ideeën (logaritmen?) voor het middelbaar onderwijs. Ook wordt ingegaan op het “leerrendement” van wiskundig vouwen in de les.

28. Formatief evalueren in de wiskundeles
Felmen Schinkel

Ben je benieuwd naar de meerwaarde van formatief evalueren in je wiskundeles? Of wil je weten hoe je een start maakt met een formatieve les? Volg dan deze workshop en leer de basis van formatieve evaluatie aan de hand van vijf stappen. Verrijkt met praktijkvoorbeelden uit de wiskundeles krijg je inzicht in het formatieve proces en praktische handvatten om direct in je les toe te passen.

29. Programmeren en wiskunde
Eline Westerhout

Zijn programmeren en wiskunde te combineren? En wat maakt programmeren leuk voor leerlingen? Dit zijn twee vragen waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest in mijn PostdocVO-onderzoek “De leerling als educational designer van wiskundegames”.
In het project heeft een aantal leerlingen uit vwo 2 leren programmeren en spelletjes ontwikkeld die aan wiskunde gerelateerd waren. De leerlingen werden daarbij begeleid door medeleerlingen uit vwo 5. Het project heeft interessante inzichten opgeleverd als het gaat om de motivatie van leerlingen en om het leerrendement in een minder formele leeromgeving. De groep was dusdanig enthousiast dat zij na afloop van het project nog een jaar door zijn gegaan. In de workshop kijken we naar de uitkomsten van het onderzoek en maak je kennis met de programmeertaal Processing die in het project werd gebruikt.

30. Simulatie als didactische techniek voor een goed begrip van statistiek
Douwe Wielenga en Piet van Blokland

We hebben een aantal jaar ervaring in VWO 5 met simulatietechnieken om leerlingen statistische onderwerpen goed te laten begrijpen. Denk daarbij aan de Wet van de grote en kleine aantallen, Toetsen, Betrouwbaarheidsinterval, Correlatie en Regressie, Onderzoeksopzet en Causaliteit. In VWO 4 hebben we geëxperimenteerd met de app Data-analyse. Bijvoorbeeld: uit een aantal bestanden moeten groepjes leerlingen er een kiezen waarin volgens hen belangrijke informatie staat, zowel over één variabele als over een verband tussen twee variabelen. Bij iets wat hen opvalt moeten ze aangeven of het verband eventueel toeval kan zijn en wat voor verklaringen ze kunnen bedenken. Die informatie moeten zij op stimulerende wijze presenteren aan medeleerlingen. Ook het afnemen van een enquête met Google-forms is een opdracht. In deze workshop tonen we voorbeelden van het lesmateriaal en bespreken onze ervaringen.

31. Taal in de wiskundeles
Monica Wijers

Leerlingen hebben taal nodig om iets te kunnen begrijpen (mondeling of gesproken). Daarnaast is taal ook nodig om te kunnen spreken en schrijven.
Er zijn verschillende soorten taal waar leerlingen in het onderwijs mee te maken krijgen: dagelijkse taal, schooltaal en vaktaal. Kunnen de leerlingen altijd onderscheid maken tussen deze soorten? En wat kan er misgaan bij wiskunde?
Tijdens deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Waarom is aandacht voor taal belangrijk in de wiskundeles?
• Wat is taalgericht vakonderwijs?
• Welke technieken kun je inzetten voor taalontwikkeling bij wiskunde?

32. Het openen van wiskundeopgaven: De sleutel tot nieuwsgierige, betrokken studenten
Greg Alpar

Welke wiskundige problemen een leraar gebruikt, beïnvloedt de betrokkenheid van studenten. Daarom is het cruciaal hoe problemen worden opgesteld. In deze workshop richten we onze aandacht op de manieren waarop een probleem geopend kan worden. We bespreken praktische technieken om een probleem om te zetten in een opwindende activiteit die studenten nieuwsgierig maakt. Er zijn verschillende manieren voor deze transformatie.
Sommige van deze technieken kunnen ter plekke worden toegepast.
Andere technieken zijn geschikt om een probleem om te zetten in een spannend lesplan. Als gevolg hiervan willen kinderen het klaslokaal niet verlaten, omdat ze zo druk zijn met wiskundig onderzoek.
(Deze workshop is gebaseerd op mijn eigen onderzoek en het boek ‘Mathematical Mindsets’ van Jo Boaler, verder past deze goed bij het onderwijs met een ‘growth mindset’.)

33. Hoe kijk je een vmbo-gl of -tl examen na
Ebrina Smallegange

Aan de hand van examenopgaven, gecombineerd met leerlingenwerk, bespreken we hoe deze nagekeken zouden kunnen worden. Op deze wijze hopen we de jonge collega’s te helpen bij de ingewikkelde opdracht om het examen na te kijken en met meer ervaren collega’s onderling te vergelijken binnen de mogelijkheden van het correctievoorschrift.

35. Curriculum.nu: Stand van zaken en hoe nu verder?
Kees Garst en Hester Vogels

Op 10 oktober hebben de leraren en schoolleiders van Curriculum.nu hun adviezen voor herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs aangeboden. Ook het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde heeft in grote opdrachten en bouwstenen een uitwerking gemaakt van kennis en vaardigheden (bouwstenen) voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. En zij hebben aanbevelingen geformuleerd voor de uitwerking voor de vo-bovenbouw.
Het bestuur wil graag met de leden in gesprek over de vraag hoe wiskunde kan bijdragen om de doelstellingen van de curriculumherziening (doorlopende leerlijn versterken, vakinhoudelijke samenhang bevorderen, overladenheid beperken, keuzeruimte vergroten) te verwezenlijken in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

36. Word problemen de baas
Shirley van der Steene & Theo van den Bogaart, Hogeschool Utrecht

In de lerarenopleiding hebben we al enkele jaren een succesvolle gastmodule voor scholieren die zich willen oriënteren op hun studie- en beroepskeuze. In die module worden de scholieren zich bewust van de strategieën die ze zelf gebruiken bij het oplossen van wiskundige problemen, waarna ze nadenken over de vraag hoe ze hiermee op hun beurt weer anderen kunnen helpen. In de workshop op de studiedag gaan we dit proces in verkorte vorm met de deelnemers doorlopen. De opbrengst is enerzijds een leuke werkvorm die je met je eigen klassen (op alle niveaus) kunt doen, gekoppeld aan een leuke collectie wiskundige probleempjes. Anderzijds levert het je heuristieken op voor het leren en doceren van de voor wiskunde zo belangrijke vaardigheden van probleemaanpak.

37. XTC-dealers oprollen, buitenaards leven opsporen en zelfs je selfie op Snapchat: allemaal wiskunde!
Fréderique Kool en Jason Zijlstra

“Wiskunde is heel belangrijk.” Een zin die veel gebruikt wordt wanneer een leerling terecht vraagt waarom bijvoorbeeld een kwadratische vergelijking moet worden opgelost. Maar waarom is het dan belangrijk? Veel leerlingen hebben eigenlijk geen idee waar wiskunde goed voor is en waarom je het op school leert. Wij zijn van mening dat het motivatie verhogend werkt als een leerling wel scherp voor ogen heeft waarom het vak wiskunde belangrijk is. Met onze site mathness.nl willen wij, voor leerlingen, leuke toepassingen van wiskunde beschikbaar maken. De site komt eind 2019 speciaal voor docenten en leerlingen online. In deze workshop vertellen wij over dit initiatief en willen wij graag in gesprek met andere docenten om met ons mee te denken. Laten we met elkaar zoveel mogelijk leerlingen enthousiast maken voor wiskunde, wetenschap en techniek!

Meld je hier aan voor de studiedag.
We kijken uit naar je komst.