Wiskunde over de vakgrenzen en over de grenzen po-vo en vo-wo.

E1. “Van, door en voor de leraar”

Hans Kok en Mimi Lammers

Dat is het motto van de Onderwijscoöperatie. Maar wat betekent dit eigenlijk? Wat doet de Onderwijscoöperatie en wat betekent dit voor mijn eigen professionalisering?
In de workshop wordt ingegaan op het belang van het lerarenregister voor de individuele docent en voor de school (team en leiding).

E2. Beyond Flatland.. wiskunde op de basisschool

Michiel Veldhuis & Marja van den Heuvel-Panhuizen

Binnen het Beyond Flatland-project wordt de ontwikkeling van reken-wiskundige hogere-ordevaardigheden van leerlingen op de basisschool onderzocht. Dit doen we op het gebied van algebra, kans en afstand-tijd grafieken; drie deelgebieden van de wiskunde die normaliter pas op de middelbare school aan bod komen. Voor deze deelgebieden hebben we lessenseries ontwikkeld die afgelopen schooljaar in zes groepen 7 zijn gepilot. In deze werkgroep bespreken we op basis waarvan deze taken ontwikkeld zijn en de inzichten die we bij de pilot op hebben gedaan. Graag gaan we in discussie met de deelnemende docenten over hoe dit zich verhoudt tot hun ervaringen op deze gebieden met middelbare scholieren.

E3. De grens naar het hbo over

Christiaan Boudri en Tanja Groenendaal

Ook in het hbo krijgen we te maken met de veranderingen op de havo en het mbo, want die hebben straks effect op onze instroom. Er is al ervaring opgedaan, dankzij diverse pilots:

  • Het nieuwe programma voor wiskunde A, met statistiek met grote databestanden, van belang voor het hoger economisch onderwijs;
  • Het nieuwe programma voor bètavakken, van belang voor het hoger technisch onderwijs;
  • De invoering van keuzedelen op het mbo voor voorbereiding op het hbo, op basis van de hbo-kennisbasis voor technische of economische wiskunde.

In aansluiting op de conferentie van 28 september Hier havo …, hbo hoort u mij? faciliteert de Landelijke Werkgroep HBO Wiskunde nu een rondetafelgesprek voor (wiskunde)docenten en decanen uit het hbo, mbo en havo. We willen daar ervaringen en inzichten uitwisselen en samen nadenken over de bijbehorende aanpassingen in het hbo, bijvoorbeeld op het gebied van didactiek als reactie op de toegenomen aandacht voor denkactiviteiten op de havo.

E4. Niet voor een rekentoets, maar omdat je het echt nodig hebt (in wiskunde en andere vakken)

Vincent Jonker en Mieke Abels

De rekentoets heeft een impuls gegeven in het vo (zowel havo/vwo als vmbo) dat rekenen altijd aandacht blijft vragen, zelfs voor ‘vaardige rekenaars’. In deze workshop geen aandacht voor de rekentoets, maar aandacht voor het rekenen dat in de andere vakken zit (en dan noemen we wiskunde voor het gemak ook even ‘een ander vak’). Na een gezamenlijke aftrap bestaat de werkgroep uit twee parallelle groepen:

  • Havo/Vwo – Mieke Abels: “Breuken op de grens van rekenen naar algebra” Wanneer leerlingen hun rekenvaardigheid met breuken moeten toepassen in de algebra, ontstaan er vaak verrassende nieuwe regels. In de brugklas wordt in de methoden het breuk rekenen met getallen herhaald, maar blijkbaar geeft dat geen basis om het rekenen met letters en breuken (vanaf klas 3) correct uit te voeren. Tijdens de bijeenkomst wordt een mogelijke leerlijn van rekenen naar algebra getoond en besproken.
  • Vmbo – Vincent Jonker: “Durf als rekendocent les te geven in een praktijklokaal” Het onderhouden (en aanbrengen) van rekenvaardigheden zal voor een vmbo leerling vaak makkelijker verlopen als een en ander gekoppeld is aan een betekenisvolle (beroeps)context. We zullen enkele voorbeelden uitwisselen (en neem graag je eigen voorbeelden mee!) waarin de context van de beroepspraktijk de logische plek is om rekenvaardigheden in te zetten en te oefenen.

E6. Open online aansluitingsmodules voor statistiek

Sietske Tacoma en Susanne Tak

Omdat statistiek essentieel is voor wetenschappelijk onderzoek, bevatten veel studies één of meerdere statistiekvakken. Voor studenten vormen deze vakken echter vaak een struikelblok. Het Freudenthal Instituut wil leerlingen aan het eind van het voortgezet onderwijs de gelegenheid geven om zich een beeld te vormen van de statistiek op de universiteit en hier vast wat ervaring mee op te doen. Daartoe zijn acht online modules over statistiek ontwikkeld, waarin onderwerpen aan bod komen als beschrijvende statistiek, verdelingen, steekproeven en hypothesetoetsen met uitgebreide feedback opties. In de workshop krijgt u de gelegenheid met de modules te werken en mee te denken over mogelijke verbeteringen van de modules en van de aansluiting tussen statistiek in het VO en op de universiteit.

De gebruikte modules staan op de site van de Universiteit Utrecht.

De presentatie “Open online aansluitingsmodules voor statistiek.”