Toetsen

Onderwijs wordt op vele manieren getoetst: observaties tijdens de les, proefwerken, schoolexamens, landelijke examens en rekentoetsen. Op welke manier wordt daardoor ons onderwijs beïnvloed? En hoe zijn centraal examen en rekentoets verschillend?

C1. Afronden bij examens

Jos Remijn, Ger Limpens, Cito

In deze workshop gaan we aan de slag met examenopgaven uit het recente verleden van wiskunde havo en vwo (A, B en/of C). We inventariseren de bevindingen rond het verschijnsel (tussentijds) afronden (en daarmee samenhangend hoe om te gaan met (on)nauwkeurigheid) van docenten, de ervaringsdeskundigen bij uitstek, en proberen in gezamenlijk overleg te komen tot een mogelijk nieuwe blik op de bijbehorende correctievoorschriften. Dit alles in de hoop daarmee ook zo’n nieuwe invalshoek te kunnen gebruiken bij toekomstige constructie van examens.

Presentatie “Afronden bij examens.”

C2. Rekentoets vo versus ce wiskunde vmbo bb en vmbo kb

Franziska van Dalen, Oosterlicht College Nieuwegein en Universiteit Utrecht Paul Drijvers, Universiteit Utrecht en Cito

Vanaf dit schooljaar 2015 – 2016 is de rekentoets een verplicht eindexamenonderdeel dat meetelt in de slaag-/zakregeling. Voor vmbo bb en vmbo kb bevat het centraal examen wiskunde ook veel onderdelen die beroep doen op rekenvaardigheid. De vraag rijst in hoeverre de resultaten op de rekentoets vo en het CE wiskunde samenhangen. Zijn de opgaven even moeilijk? Hoe zit het met de taligheid? Zijn er significante verschillen tussen de scores van leerlingen op de rekentoets vo en het CE wiskunde en hoe kunnen de gevonden verschillen verklaard worden? In deze workshop worden kort de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en zullen we samen een methode leren om de complexiteit van opgaven te beoordelen.

C3. Wiskundig denken in de pilotexamens wiskunde B van havo en vwo

Hanneke Kodde-Buitenhuis, Nuborg College Lambert Franckens en Universiteit Utrecht Paul Drijvers, Universiteit Utrecht en Cito

In de nieuwe wiskundecurricula voor havo en vwo hebben wiskundige denkactiviteiten een belangrijke plaats gekregen. Een aantal scholen heeft meegedraaid met een pilot om deze nieuwe curricula te implementeren. Daartoe zijn ook pilotexamens ontwikkeld. Maar in hoeverre worden denkactiviteiten in pilotexamens getoetst? En hoe scoren leerlingen op dergelijke examenvragen? Zijn er verschillen op te merken tussen het werk van pilot- en reguliere leerlingen? Deze vragen zijn onderzocht voor het vak wiskunde B van havo en vwo.
In deze workshop worden kort de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en zullen we samen examenvragen analyseren met betrekking tot de mate waarin wiskundige denkactiviteiten getoetst worden.

Presentatie “Wiskundig denken in de pilotexamens wiskunde B van havo en vwo.”
Bijlagen bij “Wiskundig denken in de pilotexamens wiskunde B van havo en vwo.”

C4. Zeepvliezen – meetkunde

Mirjam van den Bosch-Knip, Montessori Lyceum Flevoland

Meetkunde is een onderwerp waar leerlingen niet direct warm voor lopen, in ieder geval niet die van mij. Daarom heb ik naar aanleiding van de zeepvliezen die zijn gepresenteerd op de NWD, een lessenserie/PO ontworpen waarbij leerlingen stap voor stap geënthousiasmeerd worden. Sinds de eerste klas hebben ze echt hun passer weer nodig: hoeveel cirkels gaan er om een cirkel? Hoe ontstaat een regelmatige zeshoek uit 3 cirkels? Hoe maak je een twaalfhoek? En hoe een pentagram? Uit te breiden voor de liefhebber met een stap naar de Gulden Snede. Vervolgens leren de leerlingen met behulp van een zeepvliezen practicum te kijken naar hoe zeepvliezen zich vormen, welke hoeken ze maken en wat het kortste wegennet van zeepvliezen is. Dit laatste past uiteraard helemaal binnen de nieuwe analytische wiskunde. Mijn ervaring is dat de leerlingen het blazen van bellen en zeepvliezen heel anders gaan bekijken en ook, als het lesuur over is, ze nog graag met het sop aan de gang blijven. De lessenserie/PO is zowel geschikt voor havo als vwo leerlingen.

Alle bestanden (ZIP, als u op de link klikt, dan vindt u deze terug in de map Downloads op uw computer)