Artikelen en mededelingen kunnen gezonden worden naar:

Tom Goris
Gebroeders van Doornestraat 12
5614 BN Eindhoven
E-mailadres: vakbladeuclides@nvvw.nl

Richtlijnen voor artikelen in Euclides

Tekst

 • Tekst liefst digitaal in Microsoft Word aanleveren.
 • Wordt de tekst op papier aangeleverd, dan in drievoud.
 • In principe maximaal 1500 woorden.
 • Titelkop zo mogelijk voorzien van een (liefst) éénregelige, “pakkende” inleiding.
 • Tekst onderverdelen in paragrafen, elke paragraaf voorzien van een kop (niet genummerd).
 • Voetnoten en literatuurverwijzingen moeten geplaatst worden aan het eind van de tekst.
 • Formules kunnen binnen de tekst worden geplaatst, mits deze gemaakt zijn met MathType (DesignScience) of met EquationEditor (Microsoft). Is dit niet het geval, dan moeten formules op papier worden aangeleverd, waarbij de plaats ervan in de tekst duidelijk dient te zijn aangegeven.
 • Afsluiten met een paar regels ‘Over de auteur’ (relevante werkzaamheden, vermelding e-mailadres).

Illustraties

 • Illustraties en foto’s separaat (dus niet binnen de tekst zelf) en genummerd aanleveren (eventueel op papier).
 • Elektronisch aangeleverde illustraties kunnen alleen worden verwerkt als ze BMP, JPG, of TIFF formaat hebben. De kwaliteit van de illustraties dient uitstekend te zijn (ten minste 300 dpi). Illustraties opgenomen in een PDF-bestand kunnen eveneens worden verwerkt.
 • Gewenste onderschriften bij illustraties dienen afzonderlijk te worden aangeleverd of aan het einde van de tekst te worden geplaatst.

Procedure

Het eerste contact omtrent een concept-bijdrage zal in het algemeen met de hoofdredacteur plaatsvinden, maar kan ook via één van de andere redactieleden verlopen (initiatief auteur of initiatief redactielid). Daarna verloopt de communicatie via de hoofdredacteur. De procedure is als volgt:

 1. Concept-bijdragen indienen bij de hoofdredacteur.
 2. De hoofdredacteur beslist of de bijdrage in principe geschikt is voor Euclides, en stelt de auteur op de hoogte van acceptatie of afwijzing.
 3. Bij acceptatie wordt de bijdrage – zonder vermelding van de naam van de inzender – in het algemeen ter becommentariëring verspreid onder een aantal personen (referenten) binnen en eventueel buiten de redactie.
 4. De hoofdredacteur verzamelt deze commentaren, houdt deze tegen het licht van het eigen commentaar, en schrijft vervolgens een eindcommentaar ten behoeve van de auteur.
 5. De auteur ontvangt dit commentaar i.h.a. inclusief een verzoek tot bijstelling/herziening van de eerste versie.

Al met al neemt deze procedure meestal vier tot acht weken in beslag. Uiteraard kan men tussentijds bij de hoofdredacteur informeren naar de stand van zaken.

Publicatie vindt niet automatisch aansluitend plaats. Het tijdstip van plaatsing hangt onder meer af van de hoeveelheid liggende kopij en de actualiteit, een en ander ter beoordeling door hoofd- en eindredacteur. Ten aanzien van alle bijdragen geldt dat de definitieve beslissing met betrekking tot publicatie door de hoofdredacteur wordt genomen.

Auteurs ontvangen (zo spoedig mogelijk na verschijnen) twee presentexemplaren van het nummer van Euclides waarin hun bijdrage geplaatst is.

Eindredactie

Euclides is een geredigeerd blad met een professioneel ontworpen vormgeving. Dit heeft onder meer consequenties voor de verwerking van bijdragen. De eindredacteur behoudt zich dan ook het recht voor tekstuele en andere wijzigingen die dienstbaar zijn aan het handhaven van bedoelde layout en aan de in Euclides gebruikte (tekst)conventies, aan te brengen.

In hoeverre er wijzigingen worden aangebracht hangt tevens af van het soort bijdrage. Over naar het oordeel van de hoofd- en/of eindredacteur vérstrekkende wijzigingen wordt met de auteur overlegd.Bijdragen die worden aangemerkt als Mededeling, Aankondiging, Oproep e.d., kunnen door de hoofd- en/of eindredacteur worden ingekort.

Mededelingen

Van Mededelingen in de Kalender worden alleen de datum, een korte omschrijving en de naam van de organisatie vermeld. Zo mogelijk volgt van die mededelingen opname in de Agenda op de website van de NVvW en/of op die van de Wiskunde PersDienst, met een link naar de op het internet staande informatie.

Mededelingen kunnen ook per e-mail worden gezonden aan vakbladeuclides@nvvw.nl.