Artikelen en mededelingen kunnen gezonden worden naar:

Tom Goris
Gebroeders van Doornestraat 12
5614 BN Eindhoven
E-mailadres: vakbladeuclides@nvvw.nl

Aanhangsel bij Redactie-Statuut, inhoudende richtlijnen voor artikelen

Tekst

 • Tekst liefst digitaal in Microsoft Word (eventueel in WordPerfect of ASCII) aanleveren.
 • Wordt de tekst op papier aangeleverd, dan in drievoud.
 • In principe maximaal 1500 woorden.
 • Titelkop zo mogelijk voorzien van een (liefst) éénregelige, “pakkende” inleiding.
 • Tekst onderverdelen in paragrafen, elke paragraaf voorzien van een kop (niet genummerd).
 • Binnen de tekst dienen geen “technische” verwijzingen naar andere delen van de tekst te worden opgenomen (zoals verwijzingen naar voetnoten, figuren, literatuur, e.d.). Voetnoten en literatuurverwijzingen moeten geplaatst worden aan het eind van de tekst.
 • Formules kunnen binnen de tekst worden geplaatst, mits deze gemaakt zijn met MathType (DesignScience) of met EquationEditor (Microsoft). Is dit niet het geval, dan moeten formules op papier worden aangeleverd, waarbij de plaats ervan in de tekst duidelijk dient te zijn aangegeven.
 • Afsluiten met een paar regels ‘Over de auteur’ (relevante werkzaamheden, vermelding e-mailadres).

Illustraties

 • Illustraties en foto’s separaat (dus niet binnen de tekst zelf) en genummerd aanleveren (eventueel op papier), zo mogelijk ook op papier
 • Elektronisch aangeleverde illustraties kunnen alleen worden verwerkt als ze in EPS, BMP, JPG, PNG of TIFF formaat worden aangeleverd. De kwaliteit van de illustraties dient uitstekend te zijn (ten minste 200 dpi).
 • Gewenste onderschriften bij illustraties dienen afzonderlijk te worden aangeleverd of aan het einde van de tekst te worden geplaatst.
 • Ten behoeve van de digitale verspreiding van het blad verzoekt de redactie de indiener digitale verwijzingen (illustraties in GeoGebra en eventuele Youtube-filmpjes) toe te voegen.

Procedure

Het eerste contact omtrent een concept-bijdrage zal in het algemeen met de hoofdredacteur plaatsvinden, maar kan ook via één van de andere redactieleden verlopen (initiatief auteur of initiatief redactielid). Daarna verloopt de communicatie via de hoofdredacteur. De procedure is als volgt:

 1. De indiener levert de concept-bijdragen in bij de hoofdredacteur.
 2. De hoofdredacteur beslist of de bijdrage in principe geschikt is voor Euclides, en stelt de auteur op de hoogte van acceptatie of afwijzing.
 3. Bij acceptatie wordt de bijdrage – zonder vermelding van de naam van de inzender – in het algemeen ter becommentariëring verspreid onder een aantal personen binnen en eventueel buiten de redactie.
 4. De hoofdredacteur verzamelt deze commentaren, houdt deze tegen het licht van het eigen commentaar, en schrijft vervolgens een eindcommentaar ten behoeve van de auteur.
 5. De auteur ontvangt dit commentaar in het algemeen inclusief een verzoek tot bijstelling/herziening van de eerste versie.

Al met al neemt deze procedure meestal vier tot acht weken in beslag.
De indiener krijgt binnen twee weken bericht over de goede ontvangst en binnen vier weken uitsluitsel over wel of niet plaatsen van het artikel. Mocht de redactie niet instaat zijn deze laatste termijn waar te maken wordt er contact opgenomen met de indiener.

Publicatie vindt niet automatisch aansluitend plaats. Het tijdstip van plaatsing hangt onder meer af van de hoeveelheid liggende kopij en de actualiteit, een en ander ter beoordeling door hoofd- en eindredacteur. Er wordt over de plaatsing een afspraak met de indiener gemaakt door de hoofd- of eindredacteur.
Ten aanzien van alle bijdragen geldt dat de definitieve beslissing met betrekking tot publicatie door de hoofdredacteur wordt genomen.

Auteurs ontvangen twee presentexemplaren van het nummer van Euclides waarin hun bijdrage geplaatst is.

Bij een boekbespreking wordt standaard een exemplaar van het nummer waar de bespreking in staat naar de uitgever van het boek gestuurd.

Eindredactie

Euclides is een geredigeerd blad met een professioneel ontworpen vormgeving. Dit heeft consequenties voor de verwerking van bijdragen. De eindredacteur behoudt zich dan ook het recht voor tekstuele en andere wijzigingen die dienstbaar zijn aan het handhaven van bedoelde vormgeving, aan te brengen.

In hoeverre er wijzigingen worden aangebracht hangt tevens af van het soort bijdrage. Over naar het oordeel van de hoofd- en/of eindredacteur vérstrekkende wijzigingen wordt met de auteur overlegd.
Bijdragen die worden aangemerkt als Mededeling, Aankondiging, Oproep e.d., kunnen door de hoofd- en/of eindredacteur worden ingekort.

Van Mededelingen in de Kalender wordt alleen de datum (en plaats), een korte omschrijving en de naam van de organisatie vermeld. Zo mogelijk volgt van die mededelingen opname in de Agenda op de website van de NVvW en/of op die van de Wiskunde PersDienst, indien mogelijk met een link naar de op het internet staande informatie.