Blijvende aandacht rekenen nodig
12 april 2019
Vakantiecursus
30 april 2019
Toon alles
The Mathematics Of Poker

Op Konings­dag, zater­dag 27 april 2019, begint de jaar­lijkse meivei­ling van het Wereld­wiskun­de Fonds (Wwf). Deze veiling duurt tot 1 juni 2019. Op de veiling­site staan geduren­de die tijd ruim 700 boeken en tijd­schrif­ten voor u gereed. De diversi­teit is werke­lijk enorm.

Naast boeken over didac­tiek en aller­lei Neder­landse en buiten­landse studie­boeken vindt u op de site bijvoor­beeld ook oude school­boekjes en jaargan­gen Pythago­ras en de Nieuwe Wis­krant. En naast popu­lair weten­schappe­lijke wiskun­deboe­ken komt u ook keihard weten­schappe­lijk werk tegen.

Bijzon­dere veiling
Het bijzon­dere van deze veiling is dat de boeken ver­schil­lende eindtij­den hebben en dat u het bieden eventu­eel geheel automa­tisch kunt laten verlo­pen. U kunt bij het bieden op een boek bijvoor­beeld een maximum­prijs opgeven. Uw bod wordt dan, als dat nodig is, automa­tisch in kleine stapjes voor u ver­hoogd tot aan het door u opgege­ven maximum. Volg deze link voor een uitge­breide uitleg.

Span­nend en nuttig
Ik weet zeker dat ook deze veiling weer een mooie op­brengst zal hebben. Die op­brengst wordt, u weet dat onder­tussen, geheel besteed aan projec­ten ten bate van het wiskun­deonder­wijs in ontwik­kelings­landen.

Kijk goed rond op de veiling­site en biedt vooral ook eens mee. Dat is leuk, span­nend en nooit kost­baar. De mooiste boeken kunt u met een beetje geluk voor een prikkie bemach­tigen.

Veel plezier tijdens de meivei­ling van het Wereld­wiskun­de Fonds.

Jos Remijn (wereld­wiskun­deboe­ken@nvvw.nl)
Veiling­meester WwF